top of page

1:1 Sessioner

I vores 60 - 75 mins samtale begiver vi os ud på en rejse, hvor vi udforsker de temaer og problemstillinger, der fylder i dit liv såvel som de kropslige fornemmelser og den dybereliggende mening, der måtte opstå eller vise sig i løbet af vores tid sammen.

 

Sessionen tager udgangspunkt i kropsfokuseret psykoterapi, men kan inddrage forskellige terapeutiske og somatiske praksisser afhængigt af dine behov. Det kan både være en undersøgelse af, hvad der gemmer sig 'bagved' symptomer, coping strategier eller vaner, men det kan også være arbejde med nervesystem, intuitiv bevægelse eller et fokus på at styrke forbindelsen til din krop som et trygt og groundende sted.

Jeg har desuden stor erfaring med at arbejde med traumer og de mange måder, som traumer former vores psyke, præger vores nervesystem og ofte også begrænser os i vores relationer. I sin dybeste form ser jeg traumer som en spiritual injury, der har medført, at vi har afkoblet os fra vores dybere Selv og den umiddelbare oplevelse af at være et helt menneske. 

 

Det er særligt i denne sammenhæng, at jeg har fundet det meningsfuldt at inddrage dybdepsykologiske aspekter (Jungiansk teori) og arbejde med myter, sag og eventyr, der kan bringe os i kontakt med nogle af de aspekter af os selv, som vække  såvel som arketyper, symbolik og 

 

Som din guide på denne indre rejse, vil jeg altid søge at styrke din indre forbindelse mellem krop, psyke, nervesystem og en dybere form for Selv, ligesom jeg ser det som min fornemmeste opgave at gen-forbinde dig med dine indre styrker, unikke gaver og iboende livskraft.  

 der guide dig i kontakt med de svar, du søger el løbende inddrager kroppen sansninger og fornemmelser i baseret på mine uddannelser i traumeinformeret og compassion orienteret psykoterapi ved Dr. Gabor Maté. En moderne tilgang til psykoterapi, der løbende inddrager kroppens sansninger og fornemmelser i samtalen.

Somatisk Terapi er for dig, der ønsker at komme 'bagom' symptomer, vaner og problemstillinger og som er nysgerrig på at forstå dig selv på et dybere plan. Tilgangen er specifikt udviklet til at undersøge, om der er en sammenhæng mellem din aktuelle problemstilling og dit indre følelsesliv, tidligere livsoplevelser og dine overbevisninger omkring dig selv.

Samtalen vil samtidig orientere dig i retning af at kunne se dig selv og din livssituation med mere medfølelse, forståelse og egen-omsorg. 

Hvad er Traumeinformeret Terapi?

Hvor det for nogle er samtalen og det at sætte ord på følelser, tanker og omstændigheder, der føles helende og meningsfyldt, er der for andre brug for en mere ordløs proces, hvor kroppens bevægelser og sansninger får plads til at udfolde sig i sit eget tempo. Det er min erfaring, at mange har glæde af at veksle imellem forskellige teknikker og tilgange, og der er således ikke noget, der er mere 'rigtigt' end andet. Der er kun det, der føles nærende for dig og det sted, du er lige nu. 

Moderne traumeterapi er forankret i tre grundprincipper. Det første princip er, at traumet ikke nødvendigvis er det, der er sket eller hændt for os eller i vores liv. Et traume er med andre ord ikke en begivenhed - selvom en begivenhed naturligvis kan være traumatisk. I moderne traumeterapi ser vi traumet som det, der er sket indeni dig som respons på det, du har oplevet eller gennemlevet. Din oplevelse vil altid være unik for dig, men for mange efterlader et traume  os med en følelse af at have mistet forbindelsen til en del af os selv, til vores krop eller til vores vitalitet. Vi er på en eller måde blevet afkoblet fra noget, vi før havde kontakt til. 

Det andet grundprincip er, at vi ser symptomer, vaner, mønstre og overbevisninger som coping strategier - det man i fagsprog også kalder 'tilpasninger' eller 'prægninger af nervesystemet'. Vi ser således ikke mennesker som 'syge' - heller ikke når/hvis der er tale om det, der i daglig tale kaldes psykisk sygdom eller psykiatriske diagnoser.

Vi ser hele mennesker, der på et tidpunkt i livet har udviklet en eller flere strategier med det formål at overkomme eller overleve begivenheder eller omstændigheder, der var overvældende eller følelsesmæssigt svære at rumme. Vi møder derfor mennesker fra det udgangspunkt, at der gemmer sig dyb visdom og en vigtig fortælling bagved vores tillærte strategier - også selvom de selvsamme strategier ikke længere tjener os eller føles som en hjælp.

 

I det øjeblik vi får øjnene op for, hvad vores coping strategier gør 'for os' eller vi begynder at registrere, hvordan vores nervesystem er blevet præget til at reagere eller respondere på en bestemt måde, kan vi åbne døren til at have medfølelse for os selv og vores omstændigheder - og begynde at bevæge os i retningen af tilgive os selv.

Det tredje grundprincip, som i virkeligheden har rødder i Jungiansk teori, er, at vi ser psychen som en selv-regulerende enhed med forskellige dele - også kaldet parts eller som Jung kaldte det, komplekser. Vi har dele af os, vi er bevidste om og andre dele, vi er mere ubevidste om. Disse forskellige dele har en somatisk komponent til dem - vi sanser og mærker dem altså fysiologisk - ligesom de har en særlig feeling tone og ofte også overbevisning omkring os omkring verden i bredere forstand.

 

De forskellige dele af os har meget ofte forskellige agendaer eller formål i vores liv, hvilket kan medføre indre konflikt og uro. Vi kan med andre ord opleve, at nogle dele søger harmoni og kontakt med andre, mens andre dele søger selvstændighed og autencitet. Nogle dele er samtidig udviklet med det formål at beskytte de mest sårbare dele af os, og netop disse dele er ofte de dele, der udadtil opfattes som mest udadreagerende eller 'destruktive'. Fra dette perspektiv ser vi f.eks. problemstillinger relateret til mad & krop som et kompleks eller en del af os, der bliver aktiveret i en række situationer og sammenhænge - og ikke som en sygdom og lidelse.

 

Med Traumeinformeret Terapi søger vi at give alle dele af os en stemme, så alle dele af os føler sig set og hørt og accepteret, ligesom vi indgår i dialog med delene, så vi kan begynde at forstå, hvad de hver især har brug for. Magien opstår, når vi lytter og holder rum for dem og skaber tryghed for dem.

Visionen for Traumeinformeret Terapi er, at vi som mennesker bliver bevidste om de livsstrategier, vi har udviklet i et forsøg på at tilpasse os vores livssituation og livsbetingelser. Dels så vi én gang for alle kan stoppe med at kritisere og udskamme os selv for at være dem, vi er. Dels så vi - over tid - kan genskabe kontakten til de dele af os selv, som vi var nødt til at give afkald på som et led i tilpasningen.

 

Traumeinformeret Terapi involverer i høj grad kroppen og nervesystemet og er på mange måder en rejse hjem til os Selv - til den, vi var, før vi begyndte at tilpasse os til vores nærmeste og til verden. En rejse, hvor vi lærer at holde rum for vores følelser og sansninger og lærer at have medfølese for os selv. 

0556ae80-ef09-4233-8628-8a1864d9deaa_edited.jpg

All of Western Medicine is build on getting rid of pain, which is not the same as healing.
Healing is actually the capacity to hold pain.

- Dr. Gabor Maté

Hvad kan Traumeinformeret Terapi hjælpe dig med?

Symptomer

Fra et traumeinformeret perspektiv ved vi, at der ofte gemmer sig vigtig viden og dyb visdom bag bagved symptomer - fysiske såvel som psykiske. Fra dette ståsted er symptomer en af kroppens måder at kommunikere med os på, og vores største opgave er derfor at lære at lytte til og fortolke vores krops signaler. Det er samtidig helt essentielt at vi lærer at stille de rigtige spørgsmål, spørgsmål som vores krop kan forholde sig til og besvare med kropslige sansninger og reaktioner. 

Dr. Gabor Maté's tilgang er er særligt udviklet til at komme bagom symptomer og nysgerrigt undersøge det følelsesmæssige aspekt af, hvorfor vores krop larmer eller vi oplever, at den siger nej.

Vaner

Vaner er et andet ord for coping strategier og dækker over alle de store og små ting, vi som mennesker bevidst og ubevidst engagerer os i. Vi skelner ofte mellem 'gode' og 'dårlige' vaner, og mange af os har en tillært opfattelse af, at 'dårlige' vaner gør os til 'dårlige' mennesker.
Fra et traumeinformeret perspektiv ser vi vaner som intelligente strategier, der engang har hjulpet os i livet og dermed har en vigtig funktion. At tvinge os selv til at 'slippe' en vane, før vi er klar til det, eller uden at vi forstår, hvordan vanen har 'hjulpet' os i livet, kan derfor have store konsekvenser og destabilisere os. Det er derfor, at vaneændring ofte ikke virker, uden at man har kigget nærmere på, hvad vanen 'gør' for os. Vaner dækker i denne sammenhæng også over afhængigheder og misbrug.

Mønstre

Vores mønstre er en betegnelse for de måder, vi handler og agerer på i livet, inklusiv de måder, vi responderer og reagerer på i diverse livssituationer og i relation til andre mennesker. Mange af vores reaktioner opstår helt automatisk, altså helt uden at vi når at tænke over, hvad vi siger eller gør - hvilket ikke altid tjener os og det udkom, vi ønsker. At blive bevidst om vores egne reaktionsmønstre og forstå, hvad der ligger til grund for, at vi f.eks. farer op, går i stå eller har svært ved at sætte igang, kan være indsigtsfuldt og helende. Dr. Gabor Maté taler i denne sammenhæng om at udvide vores kapacitet til at være 'response-able'; at kunne respondere hensigtsmæssigt til nuet og den aktuelle situation, i stedet for at reagere per automatik. At arbejdet med vores unikke mønstre er dybt forbundet til arbejde med/heling af vores nervesystem.

Overbevisninger

Overbevisninger er de historier, du fortæller dig selv - om dig selv - når der ikke er andre der lytter med. En overbevisning kan f.eks. være 'jeg er ikke god nok', 'der er noget galt med mig' eller 'der er ikke nogen, der elsker mig'. Overbevisninger er ofte opstået i forbindelse med, eller som et resultat af tidligere livsoplevelser, og lever ofte i bedste velgående, uden vi nødvendigvis er bevidste om, hvor meget egen-fortællingen præger vores blik på os selv. At blive bevidst om vores overbevisninger om os selv, om andre og om verden, kan være en gateway til at forløse symptomer, forandre vores vaner og mønstre, og ikke mindst lære os, at være mere medfølende overfor os selv.

Kropsbevidsthed

Traumeinformeret Terapi er kropsforankret,  hvilket vil sige, at vi tjekker ind med kroppen og giver plads til det, der sanses og mærkes i kroppen i løbet af vores samtale. Du vil opleve, at vi nogle gange vil sidde sammen i stilhed, så dine interne responser kan udfolde sig og 'få plads'. Denne type terapi kan derfor hjælpe dig med at lære at 'være' med dine følelser og sansninger - og med det kropligs ubehag - der kan følge med, når vi kommer i kontakt med os selv på et dybere plan. For mange vil det være første gang, at de oplever den kropslige komponent til deres følelser og tanker, og som du - sammen med mig - lærer at afkode og lytte til din krop og være med det, du sanser og mærker - uden at reagere eller respondere - vil du over tid opleve, at du kan tilgå din krop og holde rum for dig selv, uden mig som vidne. 

Heling

Fra et traumeinformeret perspektiv anerkender vi, at symptomer, mønstre, vaner og overbevisninger 'bor' i kroppen, og vi anerkender derfor også, at de må forløses på et kropsligt plan, hvis vi for alvor ønsker forandring. Som vi sammen holder rum for dine kropslige sansninger og følelser, vil du derfor kunne opleve en fysiologisk følelse af forløsning, lettelse eller heling.
 

Priser og praktisk information

En session varer 60-75 min og koster 950,- DKK

Studerende, enlige mødre samt kvinder, der modtager kontanthjælp eller har fået tildelt førtidspension kan booke sessioner til en reduceret pris. Kontakt mig for at høre mere om denne mulighed. 

Sessioner foregår online via Zoom eller ved Enok Naturklinik i Højbjerg udenfor Aarhus. 

 

 

Er du nysgerrig på at høre mere?

Eller sidder du tilbage med et spørgsmål til mig, min baggrund eller tilgang?
send mig en mail så vi kan finde tid til en kort, afklarende samtale, hvor vi kan møde hinanden, og hvor jeg også kan høre lidt om dig og din livssituation.

Følg med på

bottom of page